Fine Art Photography by Per Berntsen

Rjukan-Notodden verdensarv

Våren 2012 ble jeg engasjert av Riksantikvaren til å fotografere til søknaden til UNESCO om verdensarvstatus for Rjukan-Notodden. Etter hvert fikk jeg ogå ansvaret for grafisk design og produksjon av søknadsdokumentene.

Søknaden ble innvilget, og den 5. juli 2015 ble Rjukan-Notodden tildelt verdensarvstatus av UNESCO, og ble det åttende verdensarvområdet i Norge.

Rjukan-Notodden industriarv kan føre linjene tilbake til den viktigste oppfinnelsen som er gjort i Norge – lysbueovnen, og en elektrokjemisk metode for å utvinne nitrogen fra luft for produksjon av kunstgjødsel. Den 2. desember 1905 grunnla Sam Eyde, sammen med Kristian Birkeland, Marcus Wallenberg og andre, selskapet Norsk Hydro for å realisere denne metoden i full industriell skala.

I de påfølgende årene foregikk verdens største vannkraftutbygginger i Øvre Telemark, bygging av fabrikker og bysamfunn – og et enestående transportsystem med to jernbanelinjer og jernbaneferger over Tinnsjøen.

Jeg har vært redaktør og grafisk designer for en bok om verdensarven, utgitt av Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan i samarbeid med Telemark Trykk AS på Notodden. Boka tar for seg de viktigste elementene i verdensarven – de 97 signifikante objektene – som beskrives gjennom tekst og bilder. I tillegg kommer tekster om verdensarvens fire hjørnesteiner – vannkraft, industri, transport og bysamfunn – og en tekst om industriarkitektur. Alle tekster er på norsk, engelsk og tysk.

Boka har format 22 x 29 cm, er på 364 sider med 288 fotografier, og kan kjøpes på nett her.
Se noen sider fra boka her, og et utvalg bilder her.

Såheim kraftverk

Såheim kraftverk

Rjukan-Notodden World Heritage

In the spring of 2012 I was hired by the Directorate of Cultural Heritage to supply photographs for the World Heritage nomination documents to UNESCO for the Rjukan-Notodden Industrial Heritage Site. At a later stage I was also given responsibility for graphic design and production of the nomination documents.

World Heritage status was awarded by UNESCO on 5 July 2015, and Rjukan-Notodden became the eighth World Heritage area in Norway.

The Rjukan-Notodden Industrial Heritage Site can trace its lines back to the most important invention made in Norway, the electric arc furnace, and an electrochemical method of extracting nitrogen from the air for the production of artificial fertilizer. Sam Eyde, together with Kristian Birkeland, Marcus Wallenberg and others, founded the company Norsk Hydro on 2 December 1905 to realize this production on a full industrial scale.

The world’s largest hydroelectric power plants were constructed in Upper Telemark in the following years, as well as factories and towns, and a unique transport system with two railway lines and railway ferries that crossed the lake Tinnsjøen.

I have been editor and graphic designer for a book about the World Heritage, published by the Norwegian Industrial Workers Museum at Rjukan, in collaboration with Telemark Trykk AS, Notodden. The book catalogues the most important elements in the World Heritage area – the 97 significant objects – described with texts and photographs. In addition there are texts about the four cornerstones of the World Heritage site – hydroelectric power, industry, transport and company towns – and a text about industrial architecture. All texts are in Norwegian, English and German.

This 364-page book has 288 illustrations, measures 8.7 x 11.4 inches, and can be bought online here.
See inside the book here, and a selection of pictures here.

Såheim power station

Såheim Power Station